กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพชรจินดา เตชะกฤตธีโรดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาวดี พันคุ้มเก่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2