กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเมตตา เสียมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพงษ์ระพี เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.2

นางเมทินี วะสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายทิวาห์ กลั่นประโคน
ครูผู้ช่วย

นายอภิรัตน์ อ่อนตาม
ครูผู้ช่วย