กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัชธน์พงศ์ พานิชรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรณภา อภัยนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสาโรจน์ เตชะกฤตธีโรดม
ครู คศ.2

นายสุวัฒน์ มูลสุข
ครู คศ.1