กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิเรก เพชรกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวฉัตรชนันท์ ธนบดีอัครพงศ์
ครู คศ.2

นายจักรพงษ์ จันตะคุปต์
ครูผู้ช่วย