กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร เบิกบาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดารัตน์ ข้องม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงยุพเยาว์ ยะคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาพร อัตถยุตต์
ครูผู้ช่วย