กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ หมอนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปฏิญญารัตน์ พรหมศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2