กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ หมอนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพงษ์ระพี เข็มเพ็ชร์
ครู คศ.2

นายอภิรัตน์ อ่อนตาม
ครูผู้ช่วย