กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญา มาแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางตรียาภรณ์ เลิศถมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวขวัญฤดี ศรีปาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1