กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริมงคล ทิพย์พิมพ์วงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภาณุมาส เกิดมาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฐานิต โชคแสน
ครูผู้ช่วย