กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริมงคล ทิพย์พิมพ์วงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภาณุมาส เกิดมาลัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวน้ำตาล สมดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฐานิต โชคแสน
ครูผู้ช่วย