ปฐมวัย

นางนภัสวรรณ ปานเทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนิภา วิทักษบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุจิตรา สารวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศรุดา ทองถาวรวงษ์

นางทัศนีย์ นิมา

นางสาวเดือนเพ็ญ อินทร์แย้ม

นางสุมานี กิวัฒนา