คณะผู้บริหาร

นายชัชษณุชา กันอัคคี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสังฆราชา

ว่าที่ร้อยโท บรรจง ศรีสิตานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา