ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชษณุชา กันอัคคี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ อร่ามเมือง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2554-30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สมันกสิวิทย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2551- 31 ตุลาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวพีร์ พันพึ่ง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 สิงหาคม 2548-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักด์ รวยอารี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2545-2548
ชื่อ-นามสกุล : นางอนงค์ ยุทธนาวา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธุ์ ศิริทัศน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางวีนัส ประยูรสุข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ เจริญวิริยะภาพ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ กิจนุกูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ตุลาคม 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สมอ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ สมบุญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายพร ไกรแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2476
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ปาละกะวงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2473
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า สัมปัญนานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2471
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ อุดมผล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2562