มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
เกดเ้กด้ด้่56343453453
45343645345
54
45345
54
456
456
456543