ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมรกต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 29 มีนาคม 2538
งบประมาณ : 7,913,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพลอยไพลิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 สิงหาคม 2543
งบประมาณ : 7,756,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบุษราคัม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2550
งบประมาณ : 9,291,450 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแก้วโกเมน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 มิถุนายน 2554
งบประมาณ : 10,744,109 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2551
งบประมาณ : 15,000,000 บาท
เพิ่มเติม..